Implementation

Implementation

Een goede strategie krijgt alleen navolging als deze aansluit bij de mensen in de organisatie. Equator maakt organisatiecultuur tastbaar en bespreekbaar. Enkele voorbeelden.

Twee grote onderwijsinstellingen beogen een fusie teneinde synergievoordelen in markt en operatie te verzilveren. Maar hoe goed zouden de organisaties kunnen samenwerken? Want als dat slecht gaat, halen we dan wel de fusiedoelstellingen? Equator hanteert een onderbouwde cultuur assessment scan waarin organisaties op zeven cultuurkenmerken worden doorgelicht. Denk dan aan hoe mensen besluiten nemen, hoe mensen graag willen samenwerken of hoe extern een organisatie is georiƫnteerd. Zo kan voor een fusie al zicht ontstaan op mogelijke uitdagingen in de implementatie.

Een uitvoeringsorganisatie in het sociale domein herziet haar strategie. Meer synergie tussen jeugdzorg en kinderopvang ligt voor de hand. Maar dat vergt nauwe samenwerking tussen van oudsher onafhankelijk opererende onderdelen. Verzet de organisatiecultuur zich tegen deze nauwe samenwerking? Equator ondersteunt deze besluitvorming door het in kaart brengen van de cultuurverschillen maar ook overeenkomsten.

Naast cultuur is uiteraard ook de structuur van een organisatie van belang. Wie doet wat, en wie gaat waar over? Equator adviseert daarom naast organisatiecultuur ook over governance vraagstukken zodat de strategie tot volle wasdom kan komen.